Kwaliteit

Onze kinderen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor het succes van hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om die kwaliteit te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:
 
Evaluatie: de duidelijke beleidsdoelen die wij gesteld hebben in ons schoolplan, zijn uitgewerkt in een jaarplan. De doelen worden per vier jaar intern en extern beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Ook vragen we kinderen en stamgroepleiders naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. Eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.
 
Systematische toetsing: al vanaf de kleuterklas is er een scherpe focus op de ontwikkeling van kinderen. De resultaten van observaties en toetsen worden vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken. We gebruiken hiervoor onder andere Bosos. Wij kijken naar de groei op cognitief gebied, maar zeker ook naar groei op sociaal-emotioneel gebied. Dat doen we middels met methodetoetsen en met ons onafhankelijke leerlingvolgsysteen van IEP vanaf groep 3. Leerkrachten hebben zicht op alle vorderingen en stemmen hun onderwijs hierop af. In groep 5 en in groep 7 maken kinderen de NSCCT, de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets. De leeropbrengsten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden eind groep 8 getoetst door de landelijke IEP-eindtoets
 
Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de leerstof op het niveau van het individuele kind aan. Iedere methode en alle groepsplannen zijn te gebruiken voor kinderen die een lager, basis of hoog niveau nodig hebben. Er is extra uitdaging voor meerkunners en extra ondersteuning middels passend onderwijs.
 
Scholing en coaching: onze stamgroepleiders volgen doorlopend nascholings- en/of coachingstrajecten, waardoor zij het onderwijs voortdurend aanscherpen. Er zijn leerteams waarin een aantal teamleden samen zich gespecialiseerd hebben in bepaalde thema’s, zoals rekenen, taal, lezen, meerkunners en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerteams stimuleren en coachen collega’s om steeds beter les te kunnen geven. Zo blijft de onderwijskwaliteit hoog en beweegt deze mee met de eisen van de veranderende samenleving.
 
Aandacht voor uitstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welk type vervolgonderwijs onze schoolverlaters gaan. We streven ernaar de capaciteiten van elke leerling volledig te benutten, zodat hij of zij doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.
 
Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (ouders, GMR, inspectie, bevoegd gezag) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie.
 
Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij verder dan het lopende schooljaar. Dit schooljaar schrijven we het Schoolplan 2023 - 2027 waarin we we diverse ontwikkelingsdoelen hebben vastgelegd, waarmee we onze onderwijskwaliteit blijven versterken.
 
Al deze middelen samen zorgen ervoor dat we enerzijds ruim voldoen aan de inspectie-eisen en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk werken we zo voortdurend aan ons belangrijkste einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven!
Cookie instellingen