Onderwijs

Op De Carrousel is een continurooster volgens het vijf-gelijke dagenmodel van 8.30 tot 14.15 uur. Kinderopvangorganisatie Babbels verzorgt voor- en naschoolse opvang en Babbels en Allente opvang verzorgen peuteropvang in het schoolgebouw.

Ritmisch weekplan
Onze leerlingen zitten met klasgenoten van twee jaargroepen in een stamgroep. Zo kunnen zij van elkaar leren en rekening houden met onderlinge verschillen. Zelfstandig werken en individuele ontplooiing zijn kernbegrippen. Uitgangspunt is de eigen motivatie van het kind.
Elke groep werkt volgens een ritmisch weekplan. Dit houdt in dat inspanning en ontspanning, vrije en gebonden activiteiten, individueel werken en samenwerken zo goed mogelijk worden afgewisseld. Deze afwisseling doet recht aan de behoefte van kinderen in elke leeftijdsfase. Het ritmisch weekplan kent de volgende activiteiten, ook wel pedagogische situaties genoemd: (kring)gesprek, spel, werk en viering. Lees hierover meer in onze Schoolgids.

Opbrengstgericht werken
Ons vizier is altijd gericht op het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Alle resultaten en (cito)opbrengsten bespreken we teambreed en waar nodig wordt onze aanpak of het aanbod aangepast. Onze MAKKERS (MeerAanKunners) krijgen verdieping via extra opdrachten en materialen. In de klassen zijn digiborden en computers met internet. Ook kunnen kinderen werken met iPads en laptops. De school heeft een uitgebreide bibliotheek en documentatieruimte.

Aandacht voor cultuur
Op onze school hebben we ook aandacht voor cultuur. We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende disciplines, vaardigheden en technieken. Ze kunnen, durven en mogen zich ook creatief uiten. Er zijn bijvoorbeeld doorgaande leerlijnen van groep 1 tot 8 geschreven voor dans, muziek en drama. Alle groepen krijgen muzieklessen gegeven door een vakleerkracht muziek. In onze tweewekelijkse weekafsluiting kunnen ook ouders de (culturele) ontwikkeling van hun kinderen bekijken. Door samenwerking met theater Cool en kinderopvangorganisatie Babbels bieden we een mooi naschools cultureel activiteitenaanbod. Dankzij een goede schoolsubsidie zijn deze activiteiten financieel laagdrempelig.

Sterk pedagogisch klimaat
Om ons pedagogisch klimaat optimaal te houden, krijgen de kinderen sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidslessen. De Carrousel is gecertificeerd om te werken volgens de Kanjertraining, een landelijke gedragsinterventie die erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut. Deze methode geeft leerkrachten handvatten om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Het is bedoeld om een vertrouwde en veilige sfeer in te klas en in de school te creëren, waarin kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een Kanjerweek waarin kinderen hun eigen Kanjerregels maken: hoe werken en spelen we samen?
Door deze methode kunnen kinderen zich vaak beter concentreren en behalen zij betere schoolresultaten; als je lekker in je vel zit, heb je energie om fijn te leren en te spelen!
Leerkrachten geven wekelijks Kanjerlessen, al vanaf de kleuterklas. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor een specifieke eigenschap. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde sociale keuzes en bespreken die met elkaar.
Kinderen in de bovenbouw krijgen Rots & Water-lessen, waarin aandacht is voor groepsprocessen en groepsdruk. Via fysieke oefeningen in de gymzaal leren zij emoties herkennen en hiermee omgaan.
Onze kindercoach kan kinderen op weg helpen wanneer het even tegenzit. Ook kunnen kinderen meedoen aan faalangstreductietraining.
Ons sociale karakter is ook terug te zien in de samenwerking met de kinderen van inpandige dagopvang De Klink, onderdeel van Esdégé-Reigersdaal. Deze kinderen met een meervoudige beperking horen er helemaal bij en doen met hun eigen verzorgers vaak mee aan onze activiteiten. Voor alle kinderen zijn deze ontmoetingen bijzonder verrijkend.
Cookie instellingen