Ons profiel

De Carrousel is een openbare jenaplanschool – een school waar je leert samenleven. Wij werken vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan we voor!

Een jenaplanschool
De Carrousel werkt volgens de principes van het jenaplanonderwijs. Op De Carrousel wordt elk kind gezien en gehoord, als uniek individu en ook samen in de groep. Er is veel respect voor elkaars kwaliteiten. Voor een optimale ontwikkeling betrekken we ouders intensief bij ons onderwijs. Natuurlijk zijn de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen heel belangrijk. De wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs zijn voor ons richtinggevend.

Een pedagogische school
De Carrousel is een pedagogische school waar de opvoeding in het onderwijs centraal staat. We investeren continu in een gezond pedagogisch klimaat: de basis om tot leren te komen. Onze school heeft een vertrouwde en warme sfeer; kinderen voelen zich thuis. Een goed pedagogisch klimaat ontstaat als de leerkrachten op een goede manier leidinggeven (leiderschap), veel weten (inhoud), goed kunnen lesgeven (didactiek) en hun werk goed kunnen managen (organisatie). Ons team werkt voortdurend samen om dit op hoog niveau te houden.

Een ontwikkelingsgerichte school
Kinderen leren door zelf ervaringen op te doen. Alleen en samen met elkaar ontdekken leerlingen hun talenten en mogelijkheden. We dagen kinderen uit om allerlei competenties te ontwikkelen en om hun grenzen te verleggen. Samen spelen, samenwerken, oplossingen bedenken, belangstelling ontwikkelen voor elkaar en luisteren naar elkaar doen we elke dag. Dit maakt de school een leef- en werkgemeenschap waar kinderen voorbereid worden op een zelfstandige en sociale rol in de maatschappij.

Een bewuste school
Jenaplan is gericht op het werken aan een humane en duurzame samenleving. Dat begint in eigen huis, in de school zelf. We leren kinderen kritisch denken en bewust kijken naar de wereld om zich heen: denk zelf, onderzoek wat jij vindt! Kinderen hebben zelf een stem en leren zich presenteren voor elkaar. In het team kijken we met een open, scherpe houding naar ons handelen en willen daarmee bijdragen aan voortdurende kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Een sociale school
De Carrousel geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving. Dat kan meer passief ‘kennismaken met’ zijn via verhalen, symbolen en rituelen. Het kan ook actief ‘handelen’ zijn: je inzetten voor anderen, bijvoorbeeld via een actie voor het goede doel. Door ontmoeting en ervaring ontstaan kennis en begrip voor elkaar, van waaruit heel veel mogelijk is.

Jenaplan, pedagogisch, ontwikkelingsgericht en kritisch – dat zijn De Carrousel en de Fonkelsteen. Welkom!

Cookie instellingen